PRODUKTY

Podmínky a rozsah záruky na kancelářský nábytek

Společnost TOP OFFICE spol. s r.o. poskytuje záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem a trvá, při dodržení podmínek níže uvedených :

 

- 5 let na kancelářský nábytek z oficiální nabídky společnosti TOP OFFICE spol. s r.o.

- 2 roky na atypový nábytek a nábytek kuchyní

- záruka na spotřebiče se řídí délkou záruky a záručními podmínkami výrobce spotřebičů.

Pokud není zvláštní písemnou dohodou uvedeno jinak.

Uplatnění práv musí být v souladu s Občanským zákoníkem.

 Podmínky záruky:

 • Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • Zákazník má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady.
 • Při užívání výrobku je zákazník povinen řídit se návodem k použití, předaným jakýmkoliv způsobem, písemně či ústním vysvětlením a dále pravidly obecně známými.
 • Podmínkou záruky je, aby zákazník v záruční době bez odkladu zahájil reklamační řízení. Je třeba vytknout vadu, její projevy nebo vadné vlastnosti výrobku. Je třeba sdělit, jaký způsob odstranění vady je požadován. Jestliže se dalším užíváním výrobku po výskytu vady změní stav výrobku natolik, že bude obtížné nebo nemožné vadu posoudit, záruka nebude uznána.
 • Na výrobku nesmí být před uznáním vady proveden jakýkoliv zásah neautorizovanou opravnou či jinou neoprávněnou osobou.
 • Místem uplatnění reklamace (s výjimkou jiné smluvní úpravy) je prodejna nebo obchodní zastoupení společnosti TOP OFFICE spol. s r.o.
 • Oprávněnou osobou k posouzení reklamace je vedoucí servisního střediska, příp. jím určený pracovník. Dopravu reklamovaného výrobku zajišťuje zákazník.
 • Záruka se nevztahuje na vady, na něž byla poskytnuta speciální sleva a s nimiž zákazník byl seznámen při nákupu..
 • Záruka se nevztahuje:
  • na všechny znaky, kterými se vyznačují přírodní materiály – tzn. suky, rozdílná kresba, odstín dřeva (u nábytku kde jsou použity přírodní materiály);
  • na vady způsobené běžným nebo mechanickým opotřebením;
  • na vady vzniklé neodbornou demontáží a montáží.

Podmínky a rozsah záruky na sedací nábytek

Společnost TOP OFFICE spol. s r.o. poskytuje záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku zákazníkem a trvá, při dodržení podmínek níže uvedených :

 

 

OFF, NAR – 5 let na výrobní a funkční vady. Zatížení do 110 kg hmotnosti uživatele

(Pokud je produkt užíván déle než 8 hodin denně, jeho záruka se zkracuje na 2 roky)

KAB 5 let na výrobní a funkční vady. Běžné použití 8 hodin / 5 dní v týdnu. Zatížení do 150 kg hmotnosti uživatele.

KAB NONSTOP 2 roky na výrobní a funkční vady. Použití v NONSTOP provozech. Zatížení do 150 kg hmotnosti uživatele.

- pokud není zvláštní písemnou dohodou uvedeno jinak.

Pokud není zvláštní písemnou dohodou uvedeno jinak.

Uplatnění práv musí být v souladu s Občanským zákoníkem.

Podmínky záruky:

 • Záruka jakosti se vztahuje jak na vady, které má výrobek při převzetí zákazníkem, tak i na vady, jež se v záruční době vyskytnou, a vztahuje se na ně záruka.
 • Zákazník má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady.
 • Při užívání výrobku je zákazník povinen řídit se návodem k použití, předaným jakýmkoliv způsobem, písemně či ústním vysvětlením a dále pravidly obecně známými.
 • Podmínkou záruky je, aby zákazník v záruční době bez odkladu zahájil reklamační řízení. Je třeba vytknout vadu, její projevy nebo vadné vlastnosti výrobku. Je třeba sdělit, jaký způsob odstranění vady je požadován. Jestliže se dalším užíváním výrobku po výskytu vady změní stav výrobku natolik, že bude obtížné nebo nemožné vadu posoudit, záruka nebude uznána.
 • Na výrobku nesmí být před uznáním vady proveden jakýkoliv zásah neoprávněnou osobou.
 • Místem uplatnění reklamace (s výjimkou jiné smluvní úpravy) je prodejna nebo servisní středisko společnosti TOP OFFICE spol. s r.o.
 • Záruka se nevztahuje na vady, na něž byla poskytnuta speciální sleva a s nimiž zákazník byl seznámen při nákupu. Na výrobky koupené ve slevových akcích se vztahuje pouze zákonná odpovědnost za vady (2 roky nové zboží, 1 rok použité zboží např. ze showroomu).
 • Záruka jakosti se nevztahuje na běžné opotřebení a mechanické poškození způsobené nesprávným užíváním.
 • Nelze úspěšně reklamovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy, manipulace, pádů a nárazů, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu, v důsledku přirozených změn materiálu působením vnějších vlivů (oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastu apod.), v důsledku působení různých vnějších havarijních stavů i živelných a jiných vlivů nesouvisejících s kvalitou výrobku.
 • Při užívání kancelářských židlí je podmínkou prodloužené doby záruky standardní doba užívání, stanovená na 8 hod denně po pět dní v týdnu. V případě jiného režimu využití (dvanáctihodinový, dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý) se záruční doba proporcionálně zkracuje.
 • Kancelářské židle jsou konstruovány pro užití ve standardním kancelářském prostředí. Okolní teplota a vlhkost vzduchu musí tomuto prostředí odpovídat. V  takovém prostředí je vyloučena koroze, kterou tudíž nelze úspěšně reklamovat.

 

Společná ustanovení:

Nelze úspěšně reklamovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy, manipulace, pádů a nárazů, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu, v důsledku přirozených změn materiálu působením vnějších vlivů (oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu, apod.), v důsledku působení různých vnějších havarijních stavů i živelných a jiných vlivů nesouvisejících s kvalitou výrobku. V případě, že si odběratel zajišťuje sám dopravu zboží, nevztahují se záruční podmínky na jakákoliv poškození způsobená během dopravy nebo během manipulace se zbožím. Odběratel nebo zástupce odběratele je povinen při převzetí zboží od dodavatele zkontrolovat úplnost a neporušenost celé dodávky.

Reklamované zboží, s vadami zjištěnými bezprostředně po převzetí, je nutno předkládat k posouzení s původním obalem.

Veškeré oprávněné reklamace je odběratel povinen uplatňovat u dodavatele pouze písemnou formou bez zbytečného prodlení od zjištění závady.

Zaslat poptávku